Πιστοποιήσεις

Η GMSTEEL είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , ISO 18001:2008 και ISO 21500:2012.

ISO 9001

ISO 9001:2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το πιο αναγνωρίσιμο ανά τον κόσμο πρότυπο πιστοποίησης διαδικασιών εφαρμόζεται σε όλη τη λειτουργίας της εταιρείας. Από το εργοτάξιο έως το λογιστήριο και από το τμήμα μελετών έως το τμήμα προμηθειών τηρούνται διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από το πρότυπο.

ISO 9001

ISO 14001:2004 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους δραστηριότητα της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και κατασκευής. Έχοντας σαν προτεραιότητα την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κρίνεται απαραίτητη από τα πρώτα κιόλας στάδια της προμελέτες ενός δομήματος. Στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχουν ενσωματωθεί οδηγίες του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου πιστοποίησης αειφορίας κτιρίων BREEAM.

Περιβαλλοντική Πολιτική της Εταιρείας

ISO 9001

ISO 18001:2008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Στόχος μας είναι η δραστική μείωση των συμβάντων υγείας και ατυχημάτων κατά την εργασία. Προτεραιότητά μας να εξασφαλίζουμε την υγεία και ευεξία των εργαζομένων.

Πολιτική της Εταιρείας σε θέματα ΥΑΕ

ISO 9001

ΙSO 21500:2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

Το πρώτο αναγνωρισμένο πρότυπο για τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων. Σε όλα τα έργα τηρούνται αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και προγραμματισμού. Στόχος η βέλτιστη αξιοποίηση χρόνου και πόρων καθώς και η πλήρης ενημέρωση των συμβαλλόμενων μερών σε όλα τα στάδια του έργου.

ISO 9001

BREEAM Licenced Assessor Company

Η GMSTEEL έχοντας τον τίτλο της BREEAM Licenced Assessor Company μπορεί να πιστοποιεί νέα κτίρια σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο BREEAM σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δημοσιεύσεις Συνεργάτες »